Yleiset ehdot

1. Tausta ja tarkoitus

Hehku Marketing Oy (y-tunnus: 2735667-2) (”Hehku”) tarjoaa asiakkailleen monipuolisia sisällöntuotanto- ja markkinointipalveluja sekä laajasti erilaisia koulutuspalveluja. Nämä yleiset ehdot (”Ehdot”) koskevat kaikkia Hehkun ja asiakkaan (”Asiakas”) välillä sovittavia jatkuvia ja projektiluonteisina töinä suoritettavia toimeksiantoja ja näitä Ehtoja sovelletaan kaikkiin Hehkun ja Asiakkaan välillä solmittuihin Sopimuksiin, ellei Sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu.

2. Määritelmät

Näissä yleisissä ehdoissa käytetään seuraavia määritelmiä:

Henkilötiedot” tarkoittaa kaikkea tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvää tietoa tai muuta Tietosuojalainsäädännössä määriteltyä henkilötietoa.

Osapuolet” tarkoittaa Hehkua ja Asiakasta yhdessä.

Palvelu” tarkoittaa Hehkun Asiakkaalle Sopimuksen perusteella toimittamaa palvelua.

Rekisteröity” tarkoittaa, siinä merkityksessä kuin se on määritelty Tietosuojalainsäädännössä, luonnollista henkilöä, jonka Henkilötietoja Hehku käsittelee Sopimuksen mukaisesti.

Sopimus” tarkoittaa Osapuolten välillä solmittua Palveluiden suorittamista koskevaa kirjallista toimeksiantosopimusta.

Tietosuojalainsäädäntö” tarkoittaa kaikkea kulloinkin voimassa olevaa soveltuvaa henki-lötietojen suojaan liittyvää EU-lainsäädäntöä, mukaan lukien kaikkia EU-lainsäädäntöä voimaanpanevia kansallisia lakeja, ja kaikkia muita soveltuvia kansainvälisiä, paikallisia, alueellisia tai kansallisia tietosuoja-, yksityisyydensuoja-, vienti- tai tietoturvadirektiive-jä, -lakeja, -säädöksiä, -sääntöjä, -sääntelyohjeita ja muita kotimaisen, ulkomaisen tai kansainvälisen oikeudellisen tai hallinnollisen elimen antamia sitovia määräyksiä muutoksineen siten kuin ne ovat kulloinkin voimassa.

3. Hehkun yleiset oikeudet ja velvollisuudet

Hehku on velvollinen suorittamaan kaikki Sopimuksessa sovitut Hehkun vastuulla olevat työt ja toimenpiteet Sopimuksen mukaisesti, huolellisesti, tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla ja sovitun aikataulun mukaisesti. Tämä edellyttää kuitenkin, että Asiakas täyttää omat velvollisuutensa.

Hehkulla on oikeus käyttää Palvelun suorittamisessa alihankkijoita. Käyttäessään alihankkijoita, Hehku vastaa alihankkijan suorituksesta kuin omastaan.

Mikäli Asiakas laiminlyö velvollisuutensa tavalla, joka estää Hehkua suorittamasta Sopimuksen mukaista Palvelua osittain tai kokonaan Sopimuksen edellyttämällä tavalla ja tiedusteluista huolimatta Sopimuksen toteutuksen kannalta olennaista aineistoa tai informaatiota ei saada Asiakkaalta kahden (2) viikon aikana siitä hetkestä lukien, kun puuttuvaa tai pyydettyä aineistoa tai informaatiota on ensimmäisen kerran kirjallisesti pyydetty, on Hehkulla oikeus laskuttaa asiakasta normaalisti Sopimuksen mukaisen sopimuskauden loppuun asti, edellyttäen, että Hehku on muilta osin täyttänyt omat sopimusvelvoitteensa.

Mikäli Hehku on osapuolena sulautumisessa, jakautumisessa tai liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, on Hehkulla oikeus siirtää Sopimus konsernin sisäisesti kolmannelle. Hehkun on etukäteen ilmoitettava tästä Asiakkaalle kirjallisesti. Tällaisessa tilanteessa Henkilötietojen luottamuksellisuus taataan.

4. Asiakkaan yleiset velvollisuudet

Asiakkaalla on velvollisuus suorittaa Asiakkaan vastuulla olevat tehtävät ja toimenpiteet Sopimuksen mukaisesti.

Asiakas vastaa siitä, että se antaa Hehkulle riittävät, olennaiset ja oikeat tiedot sovitun aikataulun puitteissa Sopimuksen mukaisen Palvelun suorittamista varten. Asiakas vastaa Hehkulle antamistaan tiedoista ja ohjeista ja sitoutuu olemaan tavoitettavissa ja ilmoittamaan Hehkulle Sopimuksen mukaisen Palvelun suorittamiseen vaikuttavista seikoista, kuten organisaatio- ja henkilöstömuutoksista.

Asiakas ei saa siirtää Sopimusta edes osittain kolmannelle taholle ilman Hehkun etukäteistä kirjallista suostumusta.

5. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Palvelun suorittamisesta solmitaan Hehkun ja Asiakkaan välillä kirjallinen Sopimus, jossa määritellään suoritettavat Palvelut ja muut Sopimuksen sisältöä koskevat käytännöt.

Jatkuvaluonteiset palvelut toteutetaan luodun suunnitelman mukaisesti. Jatkuvaluonteisten Palveluiden sopimuskausi on yksi (1) vuosi ja Sopimus uusiutuu automaattisesti yhdellä (1) vuodella Sopimuksen aloituspäivästä lukien. Molemmilla osapuolilla on kuitenkin oikeus irtisanoa Sopimus kaksi (2) kuukautta ennen Sopimuksen uusiutumista noudattaen kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa. Irtisanomien on toimitettava kirjallisesti. Sopimuksen uusiutuessa Sopimus on voimassa yhden (1) vuoden uusiutumispäivästä lukien.

Muiden kuin jatkuvaluonteisten Palveluiden osalta Sopimus on sitovana voimassa Sopimuksen allekirjoituksesta alkaen siihen saakka, kunnes Sopimuksen mukainen Palvelu on suoritettu loppuun, Hehku ilmoittaa suorittaneensa Palvelun loppuun tai Osapuolet ovat Sopimuksessa tai muutoin sopineet Sopimuksen voimassaolon päättymisestä.

Osapuolilla on oikeus purkaa Sopimus, jos toinen Osapuoli olennaisella tavalla rikkoo Sopimuksen keskeistä ehtoa. Lisäksi Hehkulla on oikeus harkintansa mukaan ja rajoittamatta muita oikeuksiaan purkaa Sopimus tai pidättäytyä Palvelun tarjoamisesta osittain tai kokonaan, jos:

1. Asiakas, mukaa lukien sen vastuuhenkilöt, tai Asiakkaaseen läheisessä suhteessa oleva yhteisö tai luonnollinen henkilö on epäiltynä tai tuomittu rikoslaissa rangaistavaksi säädetystä teosta;

2. Hehkulla on perusteltu syy olettaa, että Asiakkaan toimet olennaisesti vahingoittavat tai tulevat vahingoittamaan Hehkua tai sen mainetta taikka Hehkun sopimuskumppaneita;

3. Asiakas todetaan maksukyvyttömäksi tai aloittaa neuvottelut velkojensa järjestelemiseksi tai hakeutuu/haetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen taikka sille nimetään pesänselvittäjä tai uskottu mies tai käy ilmeiseksi, että Asiakas ei ole tai ei tule olemaan kykeneväinen suoriutumaan Sopimuksen mukaisista velvoitteistaan;

4. Asiakas muuttaa liiketoimintaansa tavalla, joka olennaisesti vaikuttaa Hehkun Asiakkaalle tuottamaan Palveluun ilman, että Hehku saa siitä etukäteistä ilmoitusta;

5. Mikäli toimivaltainen tuomioistuin, viranomainen tai lainsäädäntö edellyttää purkamaan Sopimuksen tai pidättäytymään Palvelun tarjoamisesta.

Hehku sitoutuu viipymättä ilmoittamaan tällaisesta Sopimuksen purkamisesta tai pidättäytymisestä Asiakkaalle.

Mikäli Sopimus päättyy Hehkun purkaessa Sopimuksen jonkin edellä todetun perusteen nojalla, Asiakkaan on välittömästi saatuaan ilmoituksen Sopimuksen purkamisesta tai Palvelun suorittamisesta pidättäytymisestä palautettava kaikki Hehkun materiaali ja muu omaisuus omalla kustannuksellaan Hehkulle ja luotettavalla tavalla ja peruuttamattomasti tuhottava kaikki palautuskelvoton materiaali. Lisäksi Asiakkaan kaikki Sopimukseen perustuvat maksuvelvollisuudet erääntyvät välittömästi.

6. Sopimuksen hinta ja maksuehdot

Toimeksiannon hinta määräytyy Hehkun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti ja hintoihin lisätään aina voimassa oleva arvonlisävero.

Sopimuksen sisältämään hintaan sisältyy oletuksena yksi (1) muutoskierros, ellei Osapuolten välisessä Sopimuksessa ole toisin sovittu.

Hehkulla on oikeus laskuttaa Sopimuksen mukaisen Palvelun suorittamisesta perittävä hinta etukäteen ennen Palvelun suorittamisen aloittamista tai muutoin Osapuolten Sopimuksessa sopimalla tavalla.

Mikäli Asiakas ei suorita Palvelun suorittamisesta perittäviä Hehkun saatavia näiden Ehtojen tai Osapuolten välisen Sopimuksen mukaisesti, on Hehkulla oikeus keskeyttää Palvelun suorittaminen, kunnes avoimet laskut on suoritettu.

Jos Sopimuksen sisältöä muutetaan Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen, Hehku ei ole velvollinen hyvittämään Palvelusta perittävää hintaa tai osaa siitä, vaikka Sopimuksen sisällön muutos aiheuttaisi Palvelun arvon alenemisen.

Sopimuksen mukainen Palvelu katsotaan suoritetuksi, kun se on Sopimuksen mukaan suoritettu loppuun tai Hehku ilmoittaa suorittaneensa sen loppuun.

Hehkulla on oikeus siirtää Toimeksiantoon perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

Laskutuspäivä on kunkin kuun 24. päivä ja maksuehto on seitsemän (7) päivää, ellei Sopimuksessa ole erikseen toisin sovittu.

7. Oikeus aineistoihin

Mikäli Palvelun suorittaminen edellyttää Asiakkaan omistamien asiakirjojen tai muun aineiston luovuttamista Hehkulle, kuuluvat kaikki oikeudet tähän aineistoon Asiakkaal-le. Hehku vastaa sille luovutetun aineiston säilyttämisestä, tuhoamisesta ja muusta hoi-dosta voimassa olevien säännösten ja näiden Ehtojen edellyttämällä tavalla.

Asiakas vastaa siitä, että sillä on kaikki oikeudet sen toimittamaan aineistoon ja siihen, että Hehku tai Hehkun yhteistyökumppanit voivat hyödyntää, käyttää ja käsitellä aineis-toa Sopimuksen mukaisesti.

Asiakas saa omistusoikeuden kaikkeen Sopimuksen perusteella valmistuvaan aineistoon maksettuaan niistä täyden hinnan. Asiakkaan oikeudet koskevat vain lopullista valmista aineistoa, eivätkä ne koske Hehkun Sopimuksen mukaisen aineiston luomisessa käyttä-miä apuvälineitä tai teknisiä menetelmiä, työtiedostoja, keskeneräisiä töitä tai erilaisia kehitysvaiheen osia. Asiakas sitoutuu kunnioittamaan tekijän moraalisia oikeuksia.

Asiakkaan omistusoikeus ei kuitenkaan koske mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjo-ajien omistamia aineistoja. Omistusoikeus ulkopuolisen palveluntarjoajan tuottamaan aineistoon määräytyy sen mukaisesti, mitä asiasta on ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa erikseen sovittu.

8. Reklamaatiot

Mikäli Asiakas havaitsee puutteita Palvelun suorittamisessa, on Asiakkaan ilmoitettava huomautuksensa asiasta kahdeksan (8) päivän kuluessa Palvelun loppuun suorittamisesta.

9. Tietosuoja

Ehtojen kohta 9 muodostaa Osapuolten välisen Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Asetuksen (EU) 2016/679 (”Asetus”), Artiklan 28 kolmannen kohdan mukaisen sopimuk-sen. Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakas on Asetuksen tarkoittama rekisterinpitäjä ja Hehku Asetuksen tarkoittama käsittelijä.
Hehku voi käsitellä Henkilötietoja Sopimuksen voimassa ollessa vain näiden Ehtojen mukaisesti.

9.1 Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakas on vastuussa siitä, että sillä on tarvittavat oikeudet Henkilötietojen käsittelyyn, ja että Henkilötietojen käsittely Sopimuksen mukaisesti Hehkun tuottaessa Palveluita täyttää Tietosuojalainsäädännön mukaiset edellytykset.

9.1.1 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla, mukaan lukien sen tätä tarkoitusta varten valtuuttamilla kolmansilla tahoilla sekä viranomaistahoilla, on vähintään kaksikymmentäkahdeksan (28) päivää etukäteen kirjallisesti esittämän ilmoituksen perusteella oikeus suorittaa tarkastus Hehkun tiloissa sekä Hehkun näiden Ehtojen mukaisissa toiminnoissa voidakseen arvioida Sopimuksen ja näiden Ehtojen johdosta tapahtuvan Henkilötietojen käsittelyssä noudatettavan tieto-suojan ja tietoturvan tason, sekä varmistaakseen Rekisteröityjen yksityisyyden suojan; ja sen arvioimiseksi, noudattavatko Hehku ja sen alihankkijat Sopimusta ja näitä Ehtoja.

9.1.2 Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen

Asiakas on velvollinen järjestämään tietojärjestelmät siten, että Hehku kykenee täyttä-mään ilmoitusvelvollisuutensa tietoturvaloukkauksesta ilman suurempaa vaivaa ja ilman Hehkulle aiheutuvia erityisiä kustannuksia.

9.1.3 Käyttäjähallinta ja Rekisteröityjenoikeudet

Asiakkaan on pyynnöstä ilmoitettava yksiselitteisesti ja ymmärrettävällä tavalla niistä toimenpiteistä, sekä antaa selkeä kuvaus niistä toimintatavoista, jotka Hehkun on kul-loinkin toteutettava Asiakkaan lukuun esimerkiksi Henkilötiedon oikaisuun, poistami-seen tai säilytykseen liittyen.

9.2 Hehkun oikeudet ja velvollisuudet

Hehku käsittelee Henkilötietoja vain Asiakkaan dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti. Dokumentoiduiksi ohjeiksi katsotaan Sopimukseen ja näihin Ehtoihin sisältyvät ohjeet sekä Asiakkaan antamat Henkilötietojen käsittelyä koskevat tarkemmat kirjalliset oh-jeet, jotka Hehku on nimenomaisesti kirjallisesti hyväksynyt dokumentoiduiksi ohjeiksi.

Hehku käsittelee Henkilötietoja vain Palvelun tarjoamiseksi ja Sopimuksen täyttämisek-si. Henkilötietoja käsitellään vain Sopimuksen voimassaoloajan tai Asiakkaan erikseen määrittämän muun ajan.

Hehkun on pidettävä Henkilötiedot luottamuksellisina ja varmistuttava siitä, että ne henkilöt, joilla on oikeus käsitellä Henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salas-sapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvolli-suus.

Hehkun on, ottaen huomioon käsittelytoimien luonne, autettava Asiakasta asianmukai-silla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään Asiakkaan velvollisuuden vastata pyyntöihin, joka koskevat Asetuksen III luvussa säädet-tyä Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. Lisäksi Hehkun tulee Asiakkaan pyynnöstä tu-kea Asiakasta tietoturvallisuuteen ja Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien ilmoitusten tekemisessä tietosuojaviranomaisille ja Rekisteröidyille.

Hehkun tulee auttaa Asiakasta varmistamaan, että Asetuksen 32-36 artiklassa säädettyjä velvollisuuksia noudatetaan ottaen huomioon käsittelyn luonne ja Hehkun saatavilla olevat tiedot.

Lisäksi Hehkun tulee saattaa Asiakkaan saataville kaikki tiedot, joka ovat tarpeen Asetuk-sen 28 artiklassa säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten ja Hehkun tulee sallia Asiakkaan tai muun Asiakkaan valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit, kuten tarkastukset, ja osallistua niihin sekä muutoinkin avustettava koh-tuudella Asiakasta täyttämään Tietosuojalainsäädännön mukaiset raportointivelvoit-teensa.

9.2.1 Rekisteröityjen ryhmät ja Henkilötietojen tyyppi

Henkilötiedot koskevat luonnollisia henkilöitä, kuten esimerkiksi Asiakkaan työntekijöi-tä, Asiakkaan asiakkaita ja Asiakkaaseen muussa asiallisessa yhteydessä olevia henkilöitä.

Käsiteltävät Henkilötiedot ovat tyypiltään perus- ja yhteystietoja, asiakkuuteen liittyviä tietoja, lupa- ja suostumustietoja, käytettyä palvelua koskevia tietoja, teknistä yhteyttä koskevia tietoja sekä henkilöä koskevia kuva- ja äänitallenteita ja muita Sopimuksen mukaisen Palvelun suorittamiseksi välttämättömiä Henkilötietoja.

9.2.2 Henkilötietojen siirto

Hehku ei siirrä Henkilötietoja Euroopan Unionin ulkopuolelle ilman Asiakkaan etukä-teen antamaa kirjallista lupaa muutoin kuin Tietosuojalainsäädännön edellytysten mu-kaisesti.

Mikäli Asiakas antaa yllä mainitun luvan Henkilötietojen siirtoon, tulee sen ensin var-mistaa, että tarvittavat suostumukset Rekisteröidyltä on pätevällä tavalla hankittu.

9.2.3 Alihankkijat

Tätä määräystä alihankkijan käyttämisestä ei sovelleta siltä osin kuin se on ristiriidassa Sopimuksen vastaavien määräysten kanssa.

Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Hehku voi käyttää alihankkijoita Henkilötieto-jen käsittelyssä Tietosuojalainsäädännön vaatimuksia noudattaen, mikäli alihankintaso-pimuksessa edellytetään, että alihankkijat noudattavat samoja velvollisuuksia, joita so-velletaan Hehkuun Sopimuksen, näiden Ehtojen ja Tietosuojalainsäädännön mukaan. Hehku sitoutuu muutoinkin noudattamaan Asetuksen 28 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoi-tettuja toisen Henkilötietojen käsittelijän käytön edellytyksiä;

9.2.4 Tietoturvavaatimukset ja tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen

Ottaen huomioon uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laa-juus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisen henkilön oikeuksiin ja vapauksiin koh-distuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit, Hehkun on toteu-tettava riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi aisanmukaiset tekniset ja or-ganisatoriset toimenpiteet, kuten:
(a) Henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus;
(b) kyky taata käsittelyjärjestelmien ja Palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus;
(c) kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai tekni-sen vian sattuessa;
(d) menettely, jolla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi.
Jos on tapahtunut Henkilötietoja koskeva tietoturvaloukkaus, Hehkun on ilmoitettava siitä kirjallisesti ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään kahdenkymmenenneljän (24) tunnin kuluessa sen ilmitulosta Asiakkaalle.
Tämän lisäksi Hehku sitoutuu avustamaan Asiakasta kohtuullisessa määrin täyttämään sil-le kuuluvan lain mukaisen velvollisuuden ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta valvontavi-ranomaiselle tai Rekisteröidyille.

9.2.5 Tarkastusoikeus

Hehkulla on perustellusta syystä oikeus vaatia muuta kuin Asiakkaan ilmoittamaa ajan-kohtaa tarkastukselle, joka voi poiketa vain kohtuullisesti alun perin ilmoitetusta. Tällai-sena perusteltuna syynä pidetään esimerkiksi Hehkun henkilöstön loma-ajalle ajoittuvaa tarkastusta.
Asiakkaan on suoritettava tarkastus kohtuullisessa ajassa eikä se saa häiritä Hehkun toi-mintaa tai vaarantaa sen tietoturvallisuutta.

9.2.6 Käyttäjähallinta ja Rekisteröityjenoikeudet

Hehkun on, Asiakkaan sitä kirjallisesti pyytäessä Tietosuojalainsäädännön mukaisten vel-voitteiden täyttämiseksi, tuettava Asiakasta vastaamaan Tietosuojalainsäädännön mää-rittämien Rekisteröityjenoikeuksien täyttämisessä. Hehkulla on oikeus veloittaa näistä toimenpiteistä erikseen.
Hehku toimii kaikkiin käyttäjähallintaan liittyvien tehtävien toimeenpanossa, kuten käyttäjien lisäämisessä Asiakkaan järjestelmiin, ainoastaan Asiakkaan pyynnöstä.

9.2.7 Sopimuksen päättymisen jälkeiset toimet

Sopimuksen päättymisen jälkeen Hehkun tulee Asiakkaan pyynnöstä ja valinnan mukaan poistaa tai palauttaa Henkilötiedot, mukaan lukien kopiot niistä, ellei Tietosuojalain-säädäntö tai muu lainsäädäntö muuta edellytä.

10. Muut ehdot

Osapuolten välinen suhde on itsenäisten toimijoiden välinen suhde, eikä Sopimus muodosta työsuhdetta, agentuuria, yhteisyritystä, edustussuhdetta tai muuta tällaista suhdetta Osapuolten välille, jollei Sopimuksessa nimenomaisesti ole toisin sovittu.

Mikäli Ehdot tai Sopimus tai jokin Ehtojen tai Sopimuksen osa katsotaan osittain tai ko-konaisuudessaan pätemättömäksi tai mitättömäksi, on Sopimus muilta osilta yhä voi-massa. Osittaisen pätemättömyyden tai mitättömyyden tilanteessa Ehtoja ja/tai Sopi-musta tulee tulkita siten, että Ehtojen ja/tai Sopimuksen alkuperäinen tarkoitus toteu-tuu mahdollisimman tarkasti. Selvyyden vuoksi todetaan, että Sopimus ja Ehdot pysyvät kuitenkin muilta osin voimassa.

11. Salassapito

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa, olemaan käyttämättä sekä ilmaisematta kolman-nelle muuten kuin näissä Ehdoissa määritellyllä tavalla tietoa, jonka ne ovat saaneet toiselta Osapuolelta (”Luottamuksellinen Tieto”). Näiden Ehtojen Luottamuksellisen Tiedon katsotaan pitävän sisällään Osapuolten välisen Sopimuksen sekä toisen Osapuo-len liiketoimintaan liittyvät tiedot riippumatta siitä, millä tavoin tai missä muodossa tiedot ilmaistaan tai miten vastaanottaja saa ne muuten tietoonsa tai onko tiedon luo-vuttanut Osapuoli nimenomaisesti merkinnyt tiedon Luottamukselliseksi Tiedoksi.

Tämän kohdan ehdot eivät kuitenkaan sovellu Luottamukselliseen Tietoon, joka:

(a) on ollut yleisesti tiedossa tai tulee myöhemmin yleiseen tietoon muutoin kuin vastaanottavan Osapuolen vastuulla olevasta syystä;

(b) on ollut todistettavasti vastaanottavan Osapuolen hallussa ennen tiedon vas-taanottamista toiselta Osapuolelta ja jota vastaanottava Osapuoli ei ole välit-tömästi tai välillisesti hankkinut toiselta Osapuolelta;

(c) on luovutettu vastaanottavalle Osapuolelle kolmansilta ilman salassapitovelvol-lisuutta ja jonka ilmaisemiseen tai luovuttamiseen näillä kolmansilla on ollut oikeus salassapitovelvoitteen estämättä; tai

(d) on pakottavan lain, säädöksen tai tuomioistuimen päätöksen tai viranomaisen antaman sitovan määräyksen mukaisesti luovutettavissa olevaa.

Osapuolet vastaavat siitä, että Luottamuksellista Tietoa luovutetaan ainoastaan sellaisil-le työntekijöille, joille tiedot ovat välttämättömiä Sopimuksen tarkoituksen täyttä-miseksi ja joita sitovat vähintään näiden Ehtojen kanssa saman tasoiset salassapitovel-voitteet.

Edellä mainitusta huolimatta Hehkulla oikeus käyttää Asiakkaalle tuotettua julkiseen ja-keluun tarkoitettua aineistoa ja Osapuolten välistä asiakassuhdetta omissa kaupallisissa referenssitarkoituksissa. Mikäli Asiakas ei halua tiettyä materiaaliaan tai asiakassuhdetta käytettävän referenssinä, tulee siitä ilmoittaa Hehkulle erikseen kirjallisesti.

Salassapitoa koskevat ehdot pysyvät voimassa myös Sopimuksen päättymisen jälkeen.

12. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

Hehku ei vastaa aiheuttamastaan välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Välillisiksi va-hingoiksi luetaan menetetty liikevoitto, menetetty myynti, liiketoiminnan vähentymi-nen, menetetty tieto tai liiketoiminnan keskeytyminen, tietojen tai tiedostojen tuhou-tuminen, katoaminen, muuttuminen ja tästä aiheutuneet vahingot ja kulut, kuten tie-dostojen uudelleen luomisesta aiheutuvat kustannukset.

Kaikkien vahinkojen osalta Hehkun vastuu Sopimukseen perustuvasta vahingosta rajau-tuu enintään Asiakkaan Hehkulle kyseisen Sopimuksen perusteella maksamaan vahinkoa välittömästi edeltäneiden kuuden (6) kuukauden aikana suoritettujen maksujen yh-teismäärään.

Kumpikaan Osapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä, ja jonka seurauksia tä-mä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Osapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti toiselle Osapuolelle samoin kuin esteen lakattua.

Hehkun vastuun määrää alennetaan summalla, jonka Asiakas saa mistä tahansa vakuutuk-sesta, jonka Asiakas on ottanut ja joka on voimassa Asiakkaan hyväksi tai sellaisen sopi-muksen tai korvaussitoumuksen perusteella, jossa Asiakas on osallisena tai edunsaajana, ellei se riko sopimusta vakuutuksenantajan tai kolmannen osapuolen kanssa tai heiken-nä Asiakkaan oikeuksia vakuutuksenantajaan tai kolmanteen osapuoleen nähden.

Hehku ei vastaa ulkoisten palveluntarjoajien palveluista, joita Hehku mahdollisesti vä-littää Asiakkaalle osana Palvelua. Hehku ei vastaa myöskään ulkopuolisen palveluntarjoajan näistä Ehdoista poikkeavista palveluehdoista tai muista Asiakkaan ja ulkopuolisen palveluntarjoajan välisen sopimussuhteen ehdoista.

Sopimukseen sisältyvien Palveluidenkäyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen, verkkohyökkäyksen tai muun syyn vuoksi. Hehku pyrkii informoimaan käyttökatkoista, vaikka se ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista vahingoista tai keskeytyksistä. Hehku ei myöskään ole vastuussa mistään sellaisesta vahingosta, joka olisi ollut vältettävissä ylläpitämällä riittäviä laitteita, ohjelmistoja ja/tai järjestelmiä, joiden käyttöönoton Asiakas on laiminlyönyt.

Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Hehku ei vastaa mistään Sopimukseen sisältyvien Palveluiden käytöstä, käytön estymisestä tai muusta Sopimukseen sisältyvään Palveluun liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta. Hehku ei myöskään vastaa julkaisualustaan liittyvistä ongelmista tai puutteista tai puutteiden aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Hehkulla on oikeus vaatia korvausta Asiakkaan Hehkulle aiheuttamista vahingoista.

13. Muutokset

Hehku varaa oikeuden yksipuolisesti muuttaa näitä Ehtoja. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen solmittuja Sopimuksia.